Update: 11 januari 2023

Algemene Voorwaarden – Makelaar

Om op de hoogte te zijn van je rechten en plichten adviseert Eerlijk Bieden altijd om de Algemene voorwaarden goed door te nemen.

Artikel 1: Begripsbepalingen

 1. Abonnement: een Overeenkomst tussen Eerlijk Bieden en de Opdrachtgever die de Opdrachtgever het recht geeft om, tegen betaling van het geldende abonnementstarief, gedurende de Contractperiode de overeengekomen dienst te kunnen consumeren.
 2. Betaal-naar-gebruik: een Overeenkomst tussen Eerlijk Bieden en de Opdrachtgever die de Opdrachtgever het recht geeft om, tegen betaling van een vast objecttarief, de overeengekomen diensten te kunnen consumeren voor 1 specifiek kadastraal object.
 3. Contractperiode: de termijn die aanvangt op het moment dat de opdrachtgever een betalingsoptie heeft geselecteerd en welke termijn voortduurt voor de tussen Eerlijk Bieden en de Opdrachtgever in de Overeenkomst overeengekomen periode.
 4. Opdrachtgever: eenieder aan wie Eerlijk Bieden een aanbieding (offerte) doet of met wie Eerlijk Bieden een Overeenkomst sluit, waarop deze voorwaarden van toepassing worden verklaard.
 5. Opdrachtnemer: Eerlijk Bieden B.V. (hierna te noemen: Eerlijk Bieden), die het Systeem levert aan en verricht werkzaamheden voor opdrachtgevers met betrekking tot het organiseren van een biedproces.
 6. Overeenkomst: een niet-exclusieve licentie voor het eigen gebruik in Nederland van het Systeem “Eerlijk Bieden” onder de in deze Gebruiksvoorwaarden genoemde voorwaarden.
 7. Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk.
 8. Systeem: de web-applicatie van Eerlijk Bieden die wordt uitgegeven aan Opdrachtgever.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen (offertes) van Eerlijk Bieden en op alle Overeenkomsten die Eerlijk Bieden met een Opdrachtgever sluit tot het verrichten van werkzaamheden en het leveren van het Systeem.
 2. Het staat Eerlijk Bieden vrij de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Inhoudelijke wijzigingen dienen 7 dagen voor bekrachtiging bekend gemaakt te worden.
 3. Gewijzigde voorwaarden treden zeven dagen na de bekendmaking van de wijziging in werking.
 4. Door het aanmaken van een account bij Eerlijk Bieden verklaart de Opdrachtgever zich bekend en akkoord met de Algemene Voorwaarden. Eerlijk Bieden wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, hoe ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 3: Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen (offertes) van Eerlijk Bieden zijn geheel vrijblijvend.
 2. Aanbiedingen (offertes) hebben een geldigheidsduur van 30 dagen.

Artikel 4: Prijzen 

 1. De door Eerlijk Bieden berekende tarieven zijn in Euro’s en zullen worden vermeerderd met omzetbelasting (indien deze belasting op grond van de wet verschuldigd is) en met alle eventuele overige heffingen.
 2. Voor de Abonnementsovereenkomst geldt een vast maandelijkse abonnementstarief. Opdrachtgever machtigt Eerlijk Bieden om aan het einde van iedere maand gedurende de Contractperiode, middels een automatische incasso het abonnementstarief te voldoen.
 3. Voor de Betaal-naar-gebruiks-overeenkomst geldt een vast tarief per uniek kadastraal aangemeld object. Opdrachtgever machtigt Eerlijk Bieden om aan het einde van iedere maand gedurende de Contractperiode, middels een automatische incasso het abonnementstarief te voldoen.
 4. Ter aanvulling kan de Opdrachtgever gebruik maken van (betaalde) modules. De kosten van betaalde modules zijn op voorhand kenbaar gemaakt en worden (indien van toepassing) opgeteld bij iedere maandfactuur zolang de module geactiveerd blijft.
 5.  Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen heeft Eerlijk Bieden het recht om de door de Opdrachtgever verschuldigde tarieven met ingang vanaf 1 januari 2024 te verhogen op basis van het consumentenprijsindexcijfer, alle huishoudens (2006 = 100) van het CBS. Het aangepaste tarief wordt berekend door het geldende tarief te vermenigvuldigen met het indexcijfer van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de aanpassing van kracht wordt, gedeeld door het indexcijfer van het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarop het geldende tarief van kracht werd.

Artikel 5: Duur van de overeenkomst

 1. Elke (onbeperkt) Abonnementsovereenkomst tussen Eerlijk Bieden en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De ingangsdatum van een Contractperiode is gelijk aan het selectiemoment van de betalingsoptie. Na afloop van de Contractperiode wordt de Overeenkomst stilzwijgend verlengd, tenzij de Opdrachtgever twee maanden voor het einde van de Contractperiode kenbaar heeft gemaakt de Overeenkomst niet te willen voortzetten.
 2. Voor de Betaal-naar-gebruiks-overeenkomst geldt een overeenkomstduur van minimaal 1 maand, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De ingangsdatum van een Contractperiode is gelijk aan het selectiemoment van de betalingsoptie. Na afloop van de Contractperiode wordt de Overeenkomst stilzwijgend verlengd, tenzij de Opdrachtgever tussentijds schriftelijk kenbaar heeft gemaakt de Overeenkomst niet te willen voortzetten.
 3. Tenzij anders overeengekomen worden gelden maandelijks geïnd. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met de betaling, zal Eerlijk Bieden de inlog voor het Systeem blokkeren. Het factuurbedrag wordt, verhoogd met de wettelijke rente, aangeboden aan een incassobureau. 

Artikel 6: Opzegging

 1. Het staat Eerlijk Bieden vrij om de Overeenkomsten van Opdrachtgever eenzijdig te beëindigen bij gerede vermoedens van fraude, of na een uitspraak van het Tuchtrecht.
 2. Tussentijdse opzegging c.q. ontbinding van de Overeenkomst door Opdrachtgever is enkel mogelijk indien Eerlijk Bieden toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de Overeenkomst.
 3. Indien Eerlijk Bieden naar mening van Opdrachtgever toerekenbaar tekort is geschoten, deelt zij dit onverwijld per aangetekende brief aan Eerlijk Bieden mee. Eerlijk Bieden dient daarbij gedurende veertien (14) dagen in de gelegenheid te worden gesteld alsnog behoorlijk na te komen. Blijft Eerlijk Bieden ook gedurende deze periode in gebreke dan kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door Opdrachtgever worden opgezegd c.q. ontbonden, tenzij die tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze opzegging c.q. ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.
 4. Opzegging of bedrijfsbeëindiging – om welke reden dan ook – door de Opdrachtgever zal nimmer leiden tot terugbetaling van de gelden.

Artikel 7. Facturen en betaling

 1. Tenzij op de aanbiedingen (offertes) een andere termijn of afspraak is aangegeven, dienen facturen van Eerlijk Bieden binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
 2. Indien een factuur niet binnen de desbetreffende termijn is voldaan heeft Eerlijk Bieden recht op vergoeding van alle rechtelijke en buitengerechtelijke kosten die zij in verband met het overschrijden van de termijn maakt. Tevens heeft Eerlijk Bieden recht op vergoeding van de wettelijke rente over het door de Opdrachtgever verschuldigde bedrag. Eerlijk Bieden heeft voorts het recht om de (verdere) nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat volledige voldoening heeft plaatsgevonden.
 3. Het eventuele recht van de Opdrachtgever om de betaling van verschuldigde bedragen op te schorten of deze te verrekenen wordt uitgesloten.
 4. Bij onenigheid over de juiste omvang van wat de Opdrachtgever aan Eerlijk Bieden verschuldigd is, zullen de administratieve gegevens van Eerlijk Bieden bepalend zijn, tenzij schriftelijk tegenbewijs door de Opdrachtgever wordt geleverd.

Artikel 8: Beschikbaarheid van het Systeem

 1. Eerlijk Bieden streeft ernaar om het Systeem altijd zo goed mogelijk te laten functioneren. Net als andere softwareoplossingen zal Eerlijk Bieden echter soms te kampen hebben met storingen. De Opdrachtgever kan dan contact met Eerlijk Bieden opnemen en Eerlijk Bieden zal haar uiterste best doen de storing zo snel mogelijk op te lossen. 
 2. Eerlijk Bieden is niet aansprakelijk voor schade in verband met transmissiefouten, storingen of niet (volledige) beschikbaarheid van het Systeem om enige andere reden, tenzij de schade voortvloeit uit opzet of grove schuld van Eerlijk Bieden.
Artikel 9: Koppelingen met derden

 1. Eerlijk Bieden maakt het mogelijk om het Systeem te koppelen met derden zoals CRM-partijen, mediapartners etc.
 2. Afhankelijk van de derde worden een aantal datapunten geimporteerd die kenbaar zijn gemaakt bij het opzetten van de koppeling tussen Eerlijk Bieden en de derde.
 3. Om een Biedproces te starten, importeert Eerlijk Bieden tenminste: de adresgegevens van het object, de vraagprijs en de contactgegevens van de verkoper(s). Additionele data-punten kunen opgevraagd worden, deze dienen kenbaar gemaakt te worden door Eerlijk Bieden of de derde.
 4. Eerlijk Bieden is niet aansprakelijk voor schade in verband met transmissiefouten, storingen of niet (volledige) beschikbaarheid van de derde om enige andere reden, tenzij de schade voortvloeit uit opzet of grove schuld van Eerlijk Bieden.
 5. De WWFT-module in Eerlijk Bieden wordt gefaciliteerd door SCOPE marketing technology B.V. Voor meer informatie over de werking van dit systeem verwijzen wij graag naar de algemene voorwaarden voor de diensten van CDD on Demand. Eerlijk Bieden is niet aansprakelijk voor schade in verband met transmissiefouten, storingen of niet (volledige) beschikbaarheid van SCOPE marketing Technology B.V. om enige andere reden, tenzij de schade voortvloeit uit opzet of grove schuld van Eerlijk Bieden.

Artikel 10: Gebruikersrechten

 1. Eerlijk Bieden is gerechtigd veranderingen en updates in of aan het Systeem aan te brengen zonder voorafgaande bekendmaking aan Opdrachtgever. Daarnaast is Eerlijk Bieden gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de login-procedure en de gebruikerstoegang en -naam. 
 2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan het Systeem te gebruiken voor onrechtmatige en strafbare gedragingen. Dit zal onder meer het geval zijn indien het gebruik mede betrekking heeft op:
 3. de (onrechtmatige) verspreiding van auteursrechtelijk beschermd materiaal;
 4. de onrechtmatige of strafbare verspreiding van niet openbare gegevens;
 5. de verspreiding van strafbare teksten en beeld- en geluidsmateriaal;
 6. computervredebreuk (ook wel bekend als “hacken”) via internet of het Systeem anderszins;
 7. vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen;
 8. De Dienst te gebruiken voor andere doeleinden dan in deze Overeenkomst zijn omschreven, dan wel om de onderliggende programmatuur te kopiëren, bewerken, te decompileren, te deassembleren, (te trachten) de source code ervan te achterhalen, of op enig andere wijze verandering in de Dienst aan te brengen, anders dan expliciet in deze Overeenkomst bepaald en tenzij en tot zover dat op grond van wettelijke bepalingen van dwingend recht zou zijn toegestaan;
 9. de (onrechtmatige) verspreiding van teksten, beeld- en geluidsmateriaal naar e-mailadressen die geen relaties van Opdrachtgever zijn (ook wel bekend als ‘’spamming’’)
 1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan processen in gang te zetten of te laten voortbestaan, waarvan hij redelijkerwijs kan vermoeden dat dit de overige gebruikers van het Systeem hindert of het overige gebruik van het Systeem nadelig beïnvloedt.
 2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan het Systeem van te verveelvoudigen of (verder) openbaar te maken. De Opdrachtgever mag zonder voorafgaande toestemming van Eerlijk Bieden geen sub-licenties aan derden verstrekken.

Artikel 11: Vrijwaring

 1. Opdrachtgever verleent Eerlijk Bieden een vrijwaring voor en van alle aanspraken van derden, hoegenaamd ook, terzake van vergoeding van schade, kosten of interesse, verband houdende met het Systeem, behoudens in geval van grove schuld of opzet aan de zijde van Eerlijk Bieden. Deze vrijwaring ziet tevens op de situatie wanneer derden een rechtsvordering tegen ons instellen op grond van een schending van de Wet BeschermingPersoonsgegevens en/of andere wetgeving over de verwerking van persoonsgegevens.

Artikel 12: Beperkingen aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Eerlijk Bieden is te allen tijde beperkt (ook wat betreft haar werkzaamheden als Verwerker onder de onderstaande Verwerkersovereenkomst) tot maximaal het bedrag waarvoor Eerlijk Bieden is verzekerd, dan wel, indien de verzekering van Eerlijk Bieden geen dekking biedt, tot het bedrag aan licentievergoedingen dat in het voorafgaande jaar door de Opdrachtgever aan Eerlijk Bieden is betaald. Eerlijk Bieden is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade door verlies van data en reputatieschade.
 2. Eerlijk Bieden heeft geen invloed op de juistheid en volledigheid van de informatie die verstrekt wordt binnen het systeem door een Verkopend Makelaar, Verkoper of kandidaat. Eerlijk Bieden is daarom niet aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van onder andere, maar niet beperkt tot, de Dataroom, Biedingen en de koopovereenkomst.

Artikel 13: Intellectuele eigendom

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen blijven de intellectuele eigendomsrechten (waaronder begrepen auteursrechten) van alle in het kader van de Overeenkomst aan een Opdrachtgever ter beschikking gestelde producten (waaronder gegevens en gegevensbestanden) bij Eerlijk Bieden en worden deze niet aan de Opdrachtgever overgedragen.
 2. Met betrekking tot de in artikel 12.1 bedoelde producten wordt aan een Opdrachtgever slechts een persoonlijk en niet- overdraagbaar gebruiksrecht verleend; dit recht komt niet (mede) toe aan met de Opdrachtgever gelieerde ondernemingen of instellingen. De Opdrachtgever is niet gerechtigd om de producten te kopiëren of op andere wijze te vermenigvuldigen, dan wel deze op welke wijze dan ook openbaar te maken, anders dan in overeenstemming met wat daarover in de desbetreffende Overeenkomst is bepaald. Voor zover de producten uit gegevens of gegevensbestanden bestaan, mogen deze niet worden “opgevraagd” of “hergebruikt” in de zin van de Databankenwet, behoudens voor zover dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van het overeengekomen gebruik van die gegevens of gegevensbestanden. De voorgaande beperkingen laten de rechten van de Opdrachtgever, voortvloeiende uit de artikelen 45j en 45k van de Auteurswet 1912 (het toegestane eigen gebruik voor back-up- en archiefdoeleinden) onverlet.
 3. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eerlijk Bieden is het de Opdrachtgever niet toegestaan om logo’s, merken, handelsnamen of andere intellectuele eigendommen van Eerlijk Bieden te gebruiken in zijn communicatie met derden.
 4. In geval van overtreding van één van de bepalingen van artikel 12.2 of 12.3, verbeurt de Opdrachtgever (per overtreding) aan Eerlijk Bieden een eenmalige, onmiddellijke en niet voor verrekening vatbare boete van € 50.000 (zegge vijftigduizend euro), evenals een boete van € 5.000 (zegge vijfduizend euro) voor elke dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt, één en ander onverminderd het recht van Eerlijk Bieden op vergoeding van de door haar geleden en te lijden schade.

Artikel 14: Audits

 1. Het staat Eerlijk Bieden vrij om de uitgevoerde Biedprocessen van Opdrachtgever te auditen zonder vooraankondiging.
 2. Bevindingen die voortvloeien uit de uitgevoerde audits worden binnen 24 uur gemeld bij opdrachtgever.
 3. Het staat Eerlijk Bieden vrij om bevindingen uit audits te delen met Derden zoals, maar niet beperkt tot: de branchevereniging en tuchtcommissies.

Artikel 15: Geheimhouding

 1. Partijen zullen alle vertrouwelijke informatie (zoals o.a. eventuele technische informatie, informatie over leveranciers, gebruikers, software, programmatuur, betalingsgegevens, informatie over bedrijfsprocessen, product-, prijs-, markt-, klant- en bedrijfsgegevens) die zij in het kader van de Overeenkomst van en/of over elkaar hebben verkregen, strikt geheimhouden en niet gebruiken of openbaar maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

Artikel 16: Gebruik data

 1. De Opdrachtgever verleent Eerlijk Bieden een licentie voor het niet-commerciële gebruik van de (geaggregeerde) data die voortvloeit uit het gebruik van Eerlijk Bieden. Hiervan zijn persoonsgegevens uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Opdrachtgever kan op ieder moment de (geaggregeerde) data die voortvloeit uit het gebruik van Eerlijk Bieden opvragen bij Eerlijk Bieden.
 3. Eerlijk Bieden streeft er naar om deze data binnen 5 werkdagen te leveren.

Artikel 17: Overige bepalingen

 1. Eerlijk Bieden biedt toegang tot separate modules binnen het Systeem.
 2. Indien Opdrachtgever losse modules van partners inschakelt, zijn de dan geldende algemene voorwaarden van deze partner van toepassing.
 3. Eerlijk Bieden staat niet in voor de juistheid of het functioneren van de modules.
 4. Eerlijk Bieden is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van applicaties van derden en/of uit tekortkomingen of onrechtmatig handelen van derden.

Artikel 18: Toepasselijk recht 

 1. Op alle Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen in verband met de (uitvoering van de) Overeenkomst en deze algemene voorwaarden zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen Eerlijk Bieden statutair is gevestigd.
 3. Eerlijk Bieden is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Wijzigingen worden uiterlijk 7 dagen voorafgaand aan het van kracht worden van de wijziging gemaakt via e-mail.

Addendum: Verwerkersovereenkomst Eerlijk Bieden

Versie 1. 23-10-2022

Artikel 1: Verwerking persoonsgegevens

 1. De Opdrachtgever slaat in Eerlijk Bieden verschillende Persoonsgegevens op van klanten. Eerlijk Bieden verwerkt daarmee Persoonsgegevens in opdracht van de Opdrachtgever, waarbij de Opdrachtgever het doel en de middelen van de verwerking bepaalt. Eerlijk Bieden treedt derhalve op als Verwerker in de zin van de (AVG). De afspraken over de verwerking van de persoonsgegevens door Eerlijk Bieden worden in deze Verwerkersovereenkomst vastgelegd.
 2. In deze overeenkomst (de Verwerkersovereenkomst) wordt onder de volgende begrippen verstaan:
  1. Betrokkene: Degene op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.
  2. Inbreuk in verband met Persoonsgegevens: Iedere inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte Persoonsgegevens zoals bedoeld in artikel 4 AVG.
  3. Persoonsgegevens: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon zoals bedoeld in artikel 4 AVG.
  4. Verwerking: Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens of een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens als bedoeld in artikel 4 AVG.
  5. Verwerker: Eerlijk Bieden

Artikel 2: Reikwijdte van de Verwerkersovereenkomst 

Verantwoordelijke geeft hierbij opdracht aan Verwerker om namens hem Persoonsgegevens te verwerken onder de voorwaarden in deze Overeenkomst. Verwerker verwerkt de Persoonsgegevens uitsluitend op basis van deze Overeenkomst en de instructies van Verantwoordelijke en verwerkt de Persoonsgegevens niet voor andere of eigen doeleinden. Verwerker heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van de Persoonsgegevens. Verwerker verwerkt de Persoonsgegevens enkel in de Europese Unie. De Verwerkersovereenkomst ziet niet op verwerking binnen applicaties die door derden ter beschikking worden gesteld via Eerlijk Bieden. De betreffende derden zijn de verwerker van de Persoonsgegevens die onder verantwoordelijkheid van Verantwoordelijke in de applicaties worden verwerkt.

Artikel 3: Aard en doeleinden verwerking

 1. Eerlijk Bieden fungeert als een tussenpersoon tussen de consument en een makelaar. Om deze redenen vergaren wij daarom dezelfde informatie die een makelaar gebruikelijk ook zou ontvangen bij het uitbrengen van een bieding. 
 2. De Persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de bedrijfsactiviteiten van de Opdrachtgever, waaronder in ieder geval dient te worden begrepen het beheren en onderhouden van klantgegevens, het adviseren en bemiddelen bij het aan-, verkopen  van onroerend goed, het opmaken van rechtsgeldige documenten als koopaktes, taxatierapporten en aankoopopdrachten alsmede het verzorgen van de boekhouding voor eenmanszaken en het verstrekken van gegevens aan notarissen, banken, geldverstrekkers.

Artikel 4: Verwerkte Persoonsgegevens

Ondanks dat wij slechts geringe persoonlijke informatie opvragen, zijn wij wel verplicht om een aantal gegevens te verwerken. De gegevens die wij verzamelen zijn afhankelijk van de activiteit, maar altijd afkomstig door de invoer van de kandidaat zelf.

 1. Het gebruik van het biedingsformulier:

Bij het gebruik van ons online biedingsformulier deelt de gebruiker altijd zelf de volgende persoonsgegevens:

 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Gebruikers-ID;
 • Gegevens over de bieding.
 1. Het gebruik van de supportfunctie:

Wanneer een gebruiker met ons in contact wilt komen verzamelen wij de volgende gegevens:

 • Voornaam;
 • (Optioneel) Achternaam;
 • (Optioneel) E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Type browser;
 • Besturingssysteem.
 1. Het gebruik van de dataroom:
 • E-mailadres;
 • Documenten omtrent de woning;
 • Ingestuurde vragen.
 1. Het gebruik van het personaliaformulier
 • Voornamen;
 • Achternaam;
 • Geboorteplaats;
 • Geboortedatum;
 • Huidige adres;
 • Huidige postcode;
 • Huidige woonplaats;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Burgerlijke staat;
 • Documenttype;
 • Documentnummer;
 • Kopie ID;
 • Vragen ten behoeven van de WWFT.

Artikel 5: Geheimhouding van Persoonsgegevens 

 1. Verwerker zal Persoonsgegevens waarvan zij kennis neemt strikt geheim houden en derhalve onder geen omstandigheid delen met of verstrekken aan derden, behoudens indien en voor zover 
  1. Verwerker daartoe voorafgaande toestemming of opdracht van Verantwoordelijke heeft gekregen of 
  2. enig dwingendrechtelijke wettelijk bepaling haar tot verstrekking verplicht. 
 2. Indien Verwerker op grond van dwingendrechtelijke regelgeving verplicht is om de Persoonsgegevens te delen met of te verstrekken aan derden, zal Verwerker Verantwoordelijke hierover voorafgaand informeren, tenzij dit niet is toegestaan op basis van de genoemde regelgeving. 
 3. Verwerker waarborgt dat de tot het verwerken van de Persoonsgegevens gemachtigde personen, waaronder haar werknemers en eventuele Sub-bewerkers, zich vooraf schriftelijk hebben verbonden vertrouwelijkheid in acht te nemen.

Artikel 6: Beveiligingsmaatregelen

 Verwerker zal rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringkosten, en met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen passende technische en organisatorische maatregelen treffen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen conform artikel 32 AVG. Dit vindt onder meer plaats door:

 1. veilige en versleutelde verbindingen zoals door middel van HTTPS (Secure Socket Layer);
 2. spoedig herstel van de door Eerlijk Bieden gebruikte systemen/software bij incidenten;
 3. versleuteling (encryptie/hashing) en pseudonimisering van de Persoonsgegevens;
 4. gebruik van veilige en regelmatig wisselende identificatiecodes en inloggegevens;
 5. beveiliging van de algehele digitale infrastructuur van Eerlijk Bieden (up-to-date beveiligings)software op de door Eerlijk Bieden gebruikte systemen en gebruik van firewalls;
 6. Periodieke vulnerability scans en penetratietests om mogelijke zwakheden te detecteren;

Artikel 7: Verlenen van Bijstand 

Verwerker zal:

 1. Rekening houdend met de aard van de verwerking, voor zover mogelijk bijstand verlenen aan de Verantwoordelijke bij een gegevensbeschermingseffectbeoordeling dan wel voorafgaande raadpleging van de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 2. Aan Verantwoordelijke alle informatie ter beschikking te stellen die Verantwoordelijke nodig heeft om te voldoen aan de wettelijke en contractuele verplichtingen die op haar rusten in het kader van de verwerking van Persoonsgegevens door Verwerker. 
 3. Rekening houdend met de aard van de verwerking door middel van passende technische en organisatorische maatregelen, voor zover mogelijk, aan Verantwoordelijke bijstand verlenen bij het vervullen van diens plicht om verzoeken om uitoefening van de wettelijke rechten van betrokkene zoals vastgesteld in hoofdstuk III van de AVG te beantwoorden (onder andere het recht van inzage, rectificatie, gegevenswissing of verwerkingsbeperking en het recht van bezwaar).

Artikel 8: Toezicht op Naleving 

 1. Verwerker stelt Verantwoordelijke in staat om ten minste eenmaal per kalenderjaar, onder aanzegging van een redelijke termijn, de naleving van Verwerker te controleren van de Verwerkersovereenkomst en met name de beveiligingsmaatregelen genoemd in artikel 4.
 2. Daartoe zal Verwerker aan onafhankelijke auditors ingehuurd door (en op kosten van) verantwoordelijke toegang verschaffen tot relevante delen van de ruimtes, systemen en/of servers waarin/waarmee de verwerking van de Persoonsgegevens plaatsvindt en zal aan Verantwoordelijke en/of auditors ingehuurd door Verantwoordelijke, alle relevante informatie verstrekken.

Artikel 9: Inbreuk in verband met Persoonsgegevens (datalek)

 1. Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen achtenveertig (48) uur nadat Verwerker kennisneemt van een Inbreuk in verband met Persoonsgegevens, stelt Verwerker Verantwoordelijke hiervan op de hoogte en zal in ieder geval informatie verstrekken over het volgende:
  1. de aard van de inbreuk in verband met Persoonsgegevens, waar mogelijk onder vermelding van categorieën van Betrokkenen en, bij benadering, het aantal Betrokkenen; 
  2. de vastgestelde en verwachte gevolgen van de Inbreuk in verband met Persoonsgegevens en 
  3. de maatregelen die Verwerker heeft getroffen en zal treffen om de Inbreuk in verband met de Persoonsgegevens aan te pakken, waaronder, in voorkomend geval, de maatregelen ter beperking van de eventuele nadelige gevolgen daarvan. 
 2. Verwerker zal alle benodigde maatregelen treffen die nodig zijn om de (mogelijke) nadelige gevolgen van de Inbreuk in verband met de Persoonsgegevens te beperken en eventuele herhaling te voorkomen en zal Verantwoordelijke ondersteunen bij meldingen aan Betrokkenen en/of autoriteiten.

Artikel 9 Verplichtingen Verantwoordelijke 

 1. De Verantwoordelijke is zelf verantwoordelijk voor het informeren en – indien naar oordeel van Verantwoordelijke nodig – het verkrijgen van toestemming van de Betrokkene voor het verwerken van zijn of haar Persoonsgegevens binnen Eerlijk Bieden. Verwerker is niet aansprakelijk voor het niet of niet op de juiste wijze informeren of verkrijgen van toestemming van de Betrokkene.

Artikel 10 Beëindiging

 1. Bij beëindiging van de Overeenkomst zal Verwerker binnen acht weken na beëindiging van de Overeenkomst alle Persoonsgegevens vernietigen, met uitzondering van het in artikel lid 2 bepaalde. 
 2. Indien Verwerker op grond van een wettelijke bewaarplicht bepaalde Persoonsgegevens en/of documenten, computer disks of andere gegevensdragers waarop of waarin zich Persoonsgegevens bevinden gedurende een wettelijke termijn moet bewaren, dan zal Verwerker zorgdragen voor de vernietiging van deze Persoonsgegevens en/of gegevensdragers binnen vier weken na beëindiging van de wettelijkebewaarplicht. 
 3. Zo lang Verwerker Persoonsgegevens onder zich heeft blijven alle in deze Verwerkersovereenkomst genoemde restricties van kracht.