Algemene Voorwaarden – kandidaten

Update: 19-06-2023

Om op de hoogte te zijn van je rechten en plichten adviseert Eerlijk Bieden altijd om de Algemene voorwaarden goed door te nemen. 

Artikel 1: Begrippen

 • Aanbiedingsinformatie: 

Alle relevante informatie omtrent het Registergoed, verschaft door de Verkopend Makelaar, ter inzage middels het Biedformulier en Dataroom.

 • Biedformulier:

Het onlineformulier waardoor een Kandidaat kan bieden op het Registergoed.

 • Biedlogboek:

Het online overzicht van de ingezonden biedingen voor een Registergoed.

 • Biedproces:

Het proces van het online bieden via de Website gedurende een vooraf kenbaar gemaakte periode overeenkomstig de toepasselijke voorwaarden

 • Dataroom:

Een beveiligde webpagina waar documenten gedownload kunnen worden en vragen gesteld kunnen worden.

 • Eerlijk Bieden:

Eerlijk Bieden b.v., hiernavolgend Eerlijk Bieden, is de softwareleverancier die het online biedformulier faciliteert.

 • Gunning:

De verklaring van de Verkoper waaruit blijkt, als resultaat van het Biedproces, dat Verkoper het Registergoed aan een Kandidaat gunt.

 • Inschrijving:

Verkoopmethode waarbij Kandidaten in de gelegenheid worden gesteld om ‘blind’ een bod uit te brengen voorafgaand aan een vastgestelde Sluitingstijd. De inschrijving in Eerlijk Bieden is op basis van de Richtlijn inschrijvingsvoorwaarden NVM Wonen (april 1999) (aangepast m.b.t. Wet KOZ: januari 2004).

 • Kandidaat:

De meerderjarige persoon, of rechtspersoon, die biedt op het registergoed via het digitale Biedformulier.

 • Koopovereenkomst:

De schriftelijke overeenkomst van de verkoop van een Registergoed tussen de Verkoper en Koper.

 • Koopsom:

Het geldbedrag, exclusief door Koper verschuldigde kosten en belastingen waarvoor het Registergoed door Verkoper aan Koper wordt verkocht.

 • Media:

De verschillende platformen waardoor de Verkopend Makelaar het Biedformulier kan verspreiden onder kandidaten.

 • Registergoed:

De onroerende zaak, of een zelfstandig voor overdracht vatbare beperkte recht op een onroerende zaak die onderwerp is van het Biedproces. Onder het begrip Registergoed wordt mede verstaan het lidmaatschap van een vereniging of een coöperatie, rechtgevend op het uitsluitend gebruik van één of meer onroerende zaken of gedeelten daarvan. Het begrip Registergoed omvat ook de roerende zaken bedoeld in artikel 3:254 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, die krachtens het daar vermelde pandrecht en het daar bedoelde beding, samen met de onroerende zaak worden verkocht.

 • Regulier bieden:

Verkoopmethode waarbij kandidaten in de gelegenheid worden gesteld om ‘blind’ een bod uit te brengen zonder een vooraf bepaalde Sluitingstijd.

 • Sluitingstijd:

Het uiterste tijdstip waarvoor ingezonden biedingen nog worden geaccepteerd door de Verkopend Makelaar.

 • Verkoper:

Aanbieder van het Registergoed.

 • Verkopend Makelaar:

De makelaar in dienst van de Verkoper die het biedproces organiseert.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle biedprocessen van Registergoederen en dienstverlening door Eerlijk Bieden. Het afwijken van deze voorwaarden is enkel geldig indien dit schriftelijk is overeengekomen tussen beide partijen.
 2. Wanneer deze Algemene Voorwaarden Eerlijk Bieden worden gewijzigd, dan zijn de gewijzigde voorwaarden vanaf het moment van in werking treden van toepassing op de Biedprocessen, Inschrijvingen en alle daarmee verband houdende handelingen.
 3. Het staat Eerlijk Bieden vrij de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Inhoudelijke wijzigingen dienen 1 week voor bekrachtiging bekend gemaakt te worden.
 4. Door inschrijving bevestigt de Kandidaat akkoord te gaan met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden Eerlijk Bieden, en eventueel de Bijzondere Voorwaarden Eerlijk Bieden, en bevestigt hij bekend te zijn met de inhoud van de voorwaarden. Tevens bevestigt de Kandidaat akkoord te gaan, en bekend te zijn met de inhoud van de verklaring Privacybeleid ‘Eerlijk Bieden’. Deze verklaring is te vinden op https://eerlijkbieden.nl/privacy-statement.

Artikel 3: Informatievoorziening omtrent het Registergoed

 1. De Verkopend Makelaar stelt de aanbiedingsinformatie beschikbaar aan Kandidaat via de applicatie van Eerlijk Bieden, aanvullend door het gebruik van de Dataroom.
 2. De Dataroom wordt, naast de handmatig verstrekte documenten van de Verkopend Makelaar, automatisch aangevuld met publiek toegankelijke bronnen op basis van het adres.  
 3. Ten behoeve van de privacy van de Verkoper en overige betrokkenen, dient de Verkopend Makelaar alle privacygevoelige documenten te anonimiseren, voorafgaand aan de publicatie in de Dataroom.
 4. Wanneer de Dataroom gepubliceerd is kunnen Kandidaten toegang aanvragen voor de Dataroom.
 5. Indien naderhand wijzigingen optreden in de Dataroom, worden alle Kandidaten automatisch op de hoogte gesteld per e-mail.
 6. Tevens kunnen (mondeling) aan de Kandidaat of Aankopend Makelaar voorafgaand aan het sluiten van de Koopovereenkomst eventueel aanvullende informatie worden verschaft. 
 7. Na de gunning kan er tot aan de overdrachtsdatum bepaalde informatie uit de Dataroom gedeeld worden met externe partijen. Koper en Verkopend makelaar zijn verantwoordelijk voor de uitnodigingen van deze externe partijen. 
 8. Eerlijk Bieden heeft geen invloed op de juistheid en volledigheid van de Aanbiedingsinformatie noch de Dataroom. Eerlijk Bieden is daarom niet aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de Aanbiedingsinformatie, noch de Dataroom, noch de verkregen informatie van de automatisch publiek toegankelijke bronnen, noch enige schade die zou voortvloeien uit het openstellen van de Dataroom met externe partijen.

Artikel 4: Bieden op een inschrijving

 1. In het geval van een Inschrijving dient de Sluitingstijd vooraf door de Verkopend Makelaar gecommuniceerd te worden aan de Kandidaten en op het biedformulier getoond te worden.
 2. Kandidaat heeft alvorens het uitbrengen van een bieding de mogelijkheid gekregen om het Registergoed te bezichtigen en te inspecteren. Indien de Kandidaat geen gebruik heeft gemaakt van deze mogelijkheid, komt dat voor eigen rekening en/of risico. 
 3. Kandidaat heeft alvorens het uitbrengen van een bieding de mogelijkheid gekregen de informatie in de Dataroom te bestuderen en vragen te stellen. Indien de Kandidaat geen gebruik heeft gemaakt van deze mogelijkheid, komt dat voor eigen rekening en/of risico.
 4. Biedingen mogen enkel worden ingediend door middel van het vooraf aangekondigde Biedformulier.
 5. Kandidaat verklaart alle gevraagde informatie op het Biedformulier volledig en juist te hebben ingevuld.
 6. Kandidaat gaat bij het uitbrengen van een bieding ermee akkoord dat de geanonimiseerde gegevens van de bieding getoond mogen worden in het Biedlogboek en de Koopovereenkomst.
 7. Kandidaten kunnen een bieding intrekken en hierna een nieuwe bieding indienen tot aan de Sluitingstijd in afwijking van de  Richtlijn inschrijvingsvoorwaarden NVM Wonen (april 1999) (aangepast m.b.t. Wet KOZ: januari 2004).
 8. Na het passeren van de eventuele aangekondigde Sluitingstijd wordt het Biedformulier gedeactiveerd. Kandidaten kunnen hierna geen nieuwe bieding meer uitbrengen op het Registergoed, noch een eerder uitgebrachte Bieding intrekken.
 9. De Sluitingstijd wordt altijd weergegeven op het biedformulier. Eerlijk Bieden is niet aansprakelijk voor biedingen die om technische redenen te laat verzonden zijn.
 10. Alle ingezonden biedingen afgeschermd binnen het systeem van Eerlijk Bieden tot het passeren van de Sluitingstijd. Na het passeren van de sluitingstijd worden de details gelijktijdig bekend gemaakt aan de Verkopend Makelaar en de Verkoper.

Artikel 5: Bieden middels Regulier Bieden

 1. In het geval van Regulier Bieden kan Kandidaat Bieden tot de verkopend makelaar een koper aanwijst.
 2. Kandidaat heeft alvorens het uitbrengen van een bieding de mogelijkheid gekregen om het Registergoed te bezichtigen en te inspecteren. Indien de Kandidaat geen gebruik heeft gemaakt van deze mogelijkheid, komt dat voor eigen rekening en/of risico. 
 3. Kandidaat heeft alvorens het uitbrengen van een bieding de mogelijkheid gekregen de informatie in de Dataroom te bestuderen en vragen te stellen. Indien de Kandidaat geen gebruik heeft gemaakt van deze mogelijkheid, komt dat voor eigen rekening en/of risico.
 4. Biedingen mogen enkel worden ingediend door middel van het vooraf aangekondigde Biedformulier.
 5. Kandidaat verklaart alle gevraagde informatie op het Biedformulier volledig en juist te hebben ingevuld.
 6. Kandidaat gaat bij het uitbrengen van een bieding ermee akkoord dat de geanonimiseerde gegevens van de bieding getoond mogen worden in het Biedlogboek en Koopovereenkomst.
 7. Het staat Verkoper en Verkopend Makelaar vrij om in onderhandeling te treden met een Kandidaat. De onderhandeling dient digitaal geregistreerd te worden in het Biedlogboek.
 8. Kandidaten kunnen een bieding intrekken en hierna een nieuwe bieding indienen tot een koper is aangewezen.
 9. Na het aanwijzen van een koper wordt her biedformulier gedeactiveerd. Kandidaten kunnen hierna geen nieuwe bieding meer uitbrengen op het Registergoed, noch een eerder uitgebrachte Bieding intrekken.

Artikel 6: Wijziging verkoopmethode:

 1. Een wijziging van de verkoopmethode door de Verkopend Makelaar wordt automatisch gecommuniceerd per e-mail met de Verkoper, Verkopend makelaar, kandidaten en geregistreerde gebruikers in de Dataroom.

Artikel 7: Een bieding

 1. Het Bedrag, ook wel de koopsom, wordt altijd uitgedrukt in hele euro’s en is exclusief de door Koper verschuldigde belastingen en overige kosten.
 2. Alle bedragen worden in het formulier automatisch geformatteerd. Duizendtallen worden gescheiden door een punt, decimalen door een komma.
 3. Het geldbedrag ziet alleen op de Koopsom van het Registergoed. Belastingen, kosten, heffingen e.d. maken geen onderdeel uit van de gedane bieding, maar zijn daarboven door Koper verschuldigd. Een eventueel voordeel op basis van artikel 13 Wet belastingen van rechtsverkeer (overdrachtsbelasting) komt ten goede aan Verkoper.
 4. De Kandidaat krijgt de mogelijkheid om in het Biedformulier (eventueel) toepasbare ontbindende voorwaarden kenbaar te maken.
 5. De kandidaat verkrijgt tijdens het bieden een automatisch gegenereerde gebruikerscode.
 6. Het staat Eerlijk Bieden vrij om contact op te nemen met Kandidaat of Verkoper bij een gedegen vermoeden van fraude.
 7. Het staat Eerlijk Bieden vrij om zonder opgaaf van reden een bod in te trekken bij een gedegen vermoeden van fraude.

Artikel 8: Gunning, bekendmaking, afgelasting en vervolg

 1. Na het inzien van de ingezonden biedingen zullen de Verkopend Makelaar en de Verkoper de biedingen beoordelen. 
 2. De Verkoper behoudt te allen tijde het recht van beraad en gunning. Dit houdt in dat de Verkoper niet verplicht is om het Registergoed te gunnen aan de kandidaat met het hoogste bod en/of beste voorwaarden. 
 3. De Verkoper en Verkopend Makelaar zullen de gunning zo snel mogelijk bekend maken, hiervoor is geen specifieke tijd opgenomen in afwijking van  Richtlijn inschrijvingsvoorwaarden NVM Wonen (april 1999) (aangepast m.b.t. Wet KOZ: januari 2004).
 4. Het staat de Verkoper en Verkopend Makelaar vrij om een verkoopproces, waarbij er nog niet is gegund, zonder opgaaf van redenen af te lassen of opnieuw te starten.
 5. De koop van het Registergoed komt pas tot stand nadat de schriftelijke Koopovereenkomst door Verkoper en Koper rechtsgeldig is ondertekend. Dit geldt niet indien er sprake is van een professionele Koper (die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf).

Artikel 9: Digitale Koopovereenkomst

 1. De Verkopend Makelaar kan optioneel middels het systeem van Eerlijk Bieden een Koopovereenkomst genereren, op basis van de Modelovereenkomst 2023.
 2. De Koopovereenkomst komt automatisch tot stand door de informatie uit de Dataroom te combineren met de aangeleverde informatie van de Koper en automatisch publiek toegankelijke bronnen in de Modelovereenkomst appartementsrecht (model 2021). Alle afwijkingen ten opzichte van de Modelovereenkomst dienen gecontroleerd te worden door de Verkopend Makelaar.
 3. Eerlijk Bieden heeft geen invloed op de juistheid en volledigheid van de informatie in de Koopovereenkomst. Eerlijk Bieden is daarom niet aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de koopovereenkomst.

Artikel 10: Bedenktijd

 1. Nadat aan Koper (die een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) een afschrift (kopie) van de tussen partijen getekende Koopovereenkomst ter hand is gesteld, start de wettelijke bedenktijd van drie dagen bij een bestaande woning en zeven dagen bij nieuwbouw. Gedurende deze bedenktijd heeft de Koper het recht de koop zonder reden te ontbinden. De bedenktijd eindigt tegen 24.00 uur van de laatste dag die van de bedenktijd deel uitmaakt. De bedenktijd duurt minimaal drie dagen. De bedenktijd kan langer duren omdat de Algemene Termijnenwet van toepassing is. Indien de Koper de Koopovereenkomst ontbindt, vervalt de Gunning en is Verkoper vrij om het Registergoed weer te koop aan te bieden. Deze bedenktijd is enkel van toepassing indien de Koper een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en geldt uitdrukkelijk niet bij een professionele Koper.

Artikel 11: De algemene verantwoording

 1. Ten behoeve van algehele transparantie in het verkoopproces dient de Verkopend Makelaar en/of de Verkoper, met inachtneming van de wettelijke 3 dagen bedenktijd, of het verlopen van voorbehouden van de koper, het Biedlogboek te versturen. 
 2. Enkel de kandidaten die hebben geboden op het Registergoed ontvangen het Biedlogboek per mail.
 3. Het Biedlogboek toont te allen tijde het winnende bod, ook wel weergegeven als Koper, overige ingezonden biedingen en data over de transactie.
 4. De persoonsgegevens van alle kandidaten worden automatisch geanonimiseerd weergegeven.

Artikel 12: Privacy

 1. Eerlijk Bieden respecteer jouw privacy. In onze Privacy Statement leggen we je uit welke persoonsgegevens wij verzamelen via ons Biedformulier en met welk doel.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

 1. Eerlijk Bieden en de Verkopend Makelaar zijn niet aansprakelijk voor enige schade die Kandidaten, Kopers en Verkopers zullen lijden als gevolg van deelname aan het biedproces of gebruik van de software. 
 2. Eerlijk Bieden en de Verkopend Makelaar zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van computerstoringen en storingen op het Biedformulier, als gevolg waarvan een Kandidaat niet (of niet tijdig) in staat zou zijn een bieding uit te brengen.
 3. Eerlijk Bieden en de Verkopend Makelaar zijn niet aansprakelijk voor enige schade die Kandidaten, Kopers en Verkopers lijden als gevolg van eventueel door de Website verspreide virussen en/of soortgelijke (onrechtmatige) bestanden en programma’s.
 4. Eerlijk Bieden is niet aansprakelijk voor enige schade door middel van onvolledigheid of onjuistheid van de Aanbiedingsinformatie, Dataroom, of Koopovereenkomst.
 5. Eerlijk Bieden staat er niet voor in dat de Verkoper gerechtigd is het Registergoed te vervreemden, en/of dat het Registergoed niet is bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen en beslagen. 
 6. De in deze Algemene Voorwaarden Eerlijk Bieden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid geldt niet indien de schade voortkomt uit opzet of bewuste roekeloosheid van de Eerlijk Bieden en/of de Verkopend Makelaar.
 7. De aansprakelijkheid van de Eerlijk Bieden en/of de Verkopend Makelaar is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd door hun aansprakelijkheidsverzekering vermeerderd met het bedrag van het eigen risico. 
 8. Iedere aanspraak van een partij op enige schade vervalt na verloop van één jaar na afloop van het Verkoopproces, zijnde het moment van Gunning dan wel het moment dat het Biedproces wordt afgelast. 

Artikel 14: Toepasselijk recht

 1. De Algemene Termijnenwet is van toepassing op de termijnen in deze Algemene Voorwaarden.
 2. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Een geschil over deze voorwaarden zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. 
 3. Eerlijk Bieden heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.