Algemene Voorwaarden

Om op de hoogte te zijn van je rechten en plichten adviseert Eerlijk Bieden altijd om de Algemene voorwaarden goed door te nemen. 

Artikel 1: Begrippen

 • Aanbiedingsinformatie 

Alle relevante informatie omtrent het Registergoed, verschaft door de Verkopend Makelaar, ter inzage middels het Biedformulier.

 • Biedformulier 

Het online formulier waardoor een Kandidaat kan bieden op het Registergoed.

 • Biedlogboek 

Het online overzicht van de ingezonden biedingen voor een Registergoed.

 • Dataroom

Een beveiligde webpagina waar documenten gedownload kunnen worden en vragen gesteld kunnen worden.

 • Eerlijk Bieden  

Eerlijk Bieden b.v., hiernavolgend Eerlijk Bieden, is de softwareleverancier die het online biedformulier faciliteert.

 • Inschrijving 

Verkoopmethode waarbij Kandidaten in de gelegenheid worden gesteld om ‘blind’ een bod uit te brengen voorafgaand aan een vastgestelde Sluitingstijd. 

 • Kandidaat 

De meerderjarige persoon, of rechtspersoon, die biedt op het registergoed.

 • Koopovereenkomst 

De schriftelijke overeenkomst van de verkoop van een Registergoed tussen de Verkoper en Koper.

 • Media 

De verschillende platformen waardoor de Verkopend Makelaar het Biedformulier kan verspreiden onder kandidaten.

 • Registergoed

 De te verkopen onroerende zaak

 • Regulier bieden

 Verkoopmethode waarbij kandidaten in de gelegenheid worden gesteld om ‘blind’ een bod uit te brengen zonder een vooraf bepaalde Sluitingstijd.

 • Sluitingstijd 

Het uiterste tijdstip waarvoor ingezonden biedingen nog worden geaccepteerd door de Verkopend Makelaar.

 • Verkoper

Aanbieder van het Registergoed.

 • Verkopend Makelaar 

De makelaar in dienst van de Verkoper die het biedproces organiseert.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst en dienstverlening door Eerlijk Bieden. Het afwijken van deze voorwaarden is enkel geldig indien dit schriftelijk is overeengekomen tussen beide partijen.
 2. Het staat Eerlijk Bieden vrij de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Inhoudelijke wijzigingen dienen 1 week voor bekrachtiging bekend gemaakt te worden.

Artikel 3: Informatievoorziening omtrent het Registergoed

 1. Om kandidaten te informeren over de beschikbare documenten omtrent een Registergoed, kan de Verkopend Makelaar een Dataroom aanmaken.
 2. De Verkopend Makelaar dient voorafgaand aan het Biedproces de Dataroom zo veel mogelijk te vullen met relevante documenten.
 3. De Dataroom wordt naast de verstrekte documenten van de Verkopend Makelaar automatisch aangevuld met publiek toegankelijke bronnen op basis van het adres.  
 4. Ten behoeve van de privacy van de Verkoper en overige betrokkenen, dient de Verkopend Makelaar alle privacygevoelige documenten te anonimiseren, voorafgaand aan de publicatie in de Dataroom.
 5. Wanneer de Dataroom gepubliceerd is kunnen Kandidaten toegang aanvragen voor de Dataroom.
 6. Indien naderhand wijzigingen optreden in de Dataroom, worden alle geverifieerde Kandidaten automatisch op de hoogte gesteld per e-mail.
 7. Eerlijk Bieden heeft geen invloed op de juistheid en volledigheid van de Dataroom. Eerlijk Bieden is daarom niet aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie verstrekt via de Dataroom, noch de verkregen informatie van de automatisch publiek toegankelijke bronnen.

Artikel 4: Informatie omtrent het Registergoed

 1. De Verkopend Makelaar stelt de Aanbiedingsinformatie op binnen de software van Eerlijk Bieden en maakt deze beschikbaar op de gewenste Media via een Biedformulier.
 2. Het Biedformulier toont te allen tijde de Sluitingstijd (wanneer van toepassing), het adres, de vraagprijs en optioneel de voorkeuren voor de oplevering van de Verkoper. Vanaf het Biedformulier kan er toegang aangevraagd worden voor de Dataroom (mits deze is ingericht voor het Registergoed).
 3. Tevens kunnen (mondeling) aan de Kandidaat of Aankopend Makelaar voorafgaand aan het sluiten van de Koopovereenkomst eventueel aanvullende informatie worden verschaft. 
 4. Eerlijk Bieden heeft geen invloed op de juistheid en volledigheid van de Aanbiedingsinformatie. 

Artikel 5: De wijze van bieden

 1. Op dit moment worden bij Eerlijk Bieden twee verkoopmethoden gehanteerd; een Inschrijving en Regulier bieden.
 2. Een wijziging van de verkoopmethode dient vooraf door de Verkopend Makelaar gecommuniceerd te worden aan de Verkoper en Kandidaten. Alle ingezonden biedingen voorafgaand aan de wijziging komen automatisch te vervallen en dienen opnieuw ingevoerd te worden door Kandidaten.
 3. In het geval van een Inschrijving dient de Sluitingstijd vooraf door de Verkopend Makelaar gecommuniceerd te worden aan de Kandidaten.
 4. Kandidaat heeft alvorens het uitbrengen van een bieding de mogelijkheid gekregen om het Registergoed te bezichtigen en te inspecteren. Indien de Kandidaat geen gebruik heeft gemaakt van deze mogelijkheid, komt dat voor eigen rekening en/of risico. 
 5. Kandidaat heeft alvorens het uitbrengen van een bieding de mogelijkheid gekregen de informatie in de Dataroom te bestuderen. Indien de Kandidaat geen gebruik heeft gemaakt van deze mogelijkheid, komt dat voor eigen rekening en/of risico.
 6. Biedingen mogen enkel worden ingediend door middel van het vooraf aangekondigde Biedformulier.
 7. Kandidaat verklaart alle gevraagde informatie op het Biedformulier volledig en juist te hebben ingevuld.
 8. Kandidaat verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van de Dataroom wanneer deze is ingeschakeld.
 9. Kandidaat gaat bij het uitbrengen van een bieding ermee akkoord dat de geanonimiseerde gegevens van de bieding getoond mogen worden in het Biedlogboek.
 10. Kandidaten kunnen een bieding verwijderen en hierna een nieuwe bieding indienen tot aan de Sluitingstijd, of tot het aanwijzen van een Koper.
 11. Na het passeren van de eventuele aangekondigde Sluitingstijd, of het aanwijzen van een koper, wordt het Biedformulier gedeactiveerd. Kandidaten kunnen hierna geen nieuwe bieding meer uitbrengen op het Registergoed, noch een eerder uitgebrachte Bieding verwijderen.
 12. De Sluitingstijd wordt altijd weergegeven op het biedformulier. Eerlijk Bieden is niet aansprakelijk voor biedingen die om technische redenen te laat verzonden zijn.
 13. In het geval van een inschrijving blijven alle ingezonden biedingen afgeschermd binnen het systeem van Eerlijk Bieden tot het passeren van de Sluitingstijd. Na het passeren van de sluitingstijd worden de details gelijktijdig bekend gemaakt aan de Verkopend Makelaar en de Verkoper.
 14. Ieder bod wat na de Sluitingstijd van een Inschrijving wordt gepucliceerd in het systeem wordt aangemerkt als een uiterst voorstel.
 15. In het geval van regulier bieden worden alle ingezonden biedingen gelijktijdig gedeeld met de Verkopend Makelaar en de Verkoper.
 16. Het staat de Verkopend Makelaar en Verkoper vrij in een Regulier Bieden-proces om in onderhandeling te treden met kandidaten die een bod hebben uitgebracht via het systeem. Onderhandelingen dienen uitgevoerd te worden via het Eerlijk Bieden-platform.

Artikel 6: Een bieding

 1. Het Bedrag, ook wel de koopsom, wordt altijd uitgedrukt in hele euro’s en is exclusief de door Koper verschuldigde belastingen en overige kosten.
 2. Alle bedragen worden in het formulier automatisch geformatteerd in duizendtallen.
 3. Het geldbedrag ziet alleen op de Koopsom van het Registergoed. Belastingen, kosten, heffingen e.d. maken geen onderdeel uit van de gedane bieding, maar zijn daarboven door Koper verschuldigd. Een eventueel voordeel op basis van artikel 13 Wet belastingen van rechtsverkeer (overdrachtsbelasting) komt ten goede aan Verkoper.
 4. De Kandidaat krijgt de mogelijkheid om in het Biedformulier (eventueel) toepasbare ontbindende voorwaarden kenbaar te maken.
 5. De kandidaat verkrijgt tijdens het bieden een automatisch gegenereerde gebruikerscode.
 6. Ingezonden biedingen zijn niet meer van kracht vanaf het moment dat een object niet wordt gegund, of het verkoopproces door de Verkopend Makelaar/Verkoper wordt afgelast.

Artikel 7: Gunning, bekendmaking, afgelasting en vervolg

 1. Het staat de Verkoper en Verkopend Makelaar vrij om de verkoopmethode, wanneer er nog niet is gegund, zonder opgaaf van redenen te wijzigen. Alle kandidaten worden hiervan automatisch op de hoogte gebracht.
 2. Na het inzien van de ingezonden biedingen zullen de Verkopend Makelaar en de Verkoper de biedingen beoordelen. 
 3. De Verkoper behoudt te allen tijde het recht van beraad en gunning. Dit houdt in dat de Verkoper niet verplicht is om het Registergoed te gunnen aan de kandidaat met het hoogste bod en/of beste voorwaarden. 
 4. De Verkoper en Verkopend Makelaar zullen de gunning zo snel mogelijk na de sluitingstijd bekend maken.
 5. Het staat de Verkoper en Verkopend Makelaar vrij om een verkoopproces, waarbij er nog niet is gegund, zonder opgaaf van redenen af te lassen of opnieuw te starten.
 6. Na bekendmaking van de gunning zal de Verkopend Makelaar het resterende verkoopproces buiten het systeem van Eerlijk Bieden om, afronden. Eerlijk Bieden is daarom op geen enkele wijze aansprakelijk voor het vervolg van het verkoopproces na bekendmaking van de gunning.

Artikel 8: De algemene verantwoording

 1. Ten behoeve van algehele transparantie in het verkoopproces dient de Verkopend Makelaar en/of de Verkoper, met inachtneming van de wettelijke 3 dagen bedenktijd, of het verlopen van voorbehouden van de koper, het Biedlogboek te versturen. 
 2. Enkel de kandidaten die hebben geboden op het Registergoed ontvangen het Biedlogboek per mail.
 3. Het Biedlogboek toont te allen tijde het winnende bod, ook wel weergegeven als Koper, overige ingezonden biedingen en data over de transactie.
 4. De persoonsgegevens van alle kandidaten worden automatisch geanonimiseerd weergegeven.

Artikel 9: Privacy

 1. Eerlijk Bieden respecteer jouw privacy. In onze Privacy Statement leggen we je uit welke persoonsgegevens wij verzamelen via ons Biedformulier en met welk doel.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 1. Eerlijk Bieden en de Verkopend Makelaar zijn niet aansprakelijk voor enige schade die Kandidaten, Kopers en Verkopers zullen lijden als gevolg van deelname aan het Biedproces of gebruik van de software. 
 2. Eerlijk Bieden en de Verkopend Makelaar zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van computerstoringen en storingen op het Biedformulier, als gevolg waarvan een Kandidaat niet (of niet tijdig) in staat zou zijn een bieding uit te brengen.
 3. Eerlijk Bieden en de Verkopend Makelaar zijn niet aansprakelijk voor enige schade die Kandidaten, Kopers en Verkopers lijden als gevolg van eventueel door de Website verspreide virussen en/of soortgelijke (onrechtmatige) bestanden en programma’s.
 4. Eerlijk Bieden is niet aansprakelijk voor enige schade door middel van onvolledigheid of onjuistheid van de Aanbiedingsinformatie of de Dataroom.
 5. Eerlijk Bieden staat er niet voor in dat de Verkoper gerechtigd is het Registergoed te vervreemden, en/of dat het Registergoed niet is bezwaard beperkte rechten, overige beperkingen en beslagen. 
 6. De in deze Algemene Voorwaarden Eerlijk Bieden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid geldt niet indien de schade is voortkomt uit opzet of bewuste roekeloosheid van de Eerlijk Bieden en/of de Verkopend Makelaar.
 7. De aansprakelijkheid van de Eerlijk Bieden en/of de Verkopend Makelaar is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd door hun aansprakelijkheidsverzekering vermeerderd met het bedrag van het eigen risico. 
 8. Iedere aanspraak van een partij op enige schade vervalt na verloop van één jaar na afloop van het Verkoopproces, zijnde het moment van Gunning dan wel het moment dat het Biedproces wordt afgelast. 

Artikel 11: Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Een geschil over deze voorwaarden zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.