Algemene Voorwaarden

Om op de hoogte te zijn van je rechten en plichten adviseert Eerlijk Bieden altijd om de Algemene voorwaarden goed door te nemen. 

Artikel 1: Begrippen

 • Aanbiedingsinformatie 

Alle relevante informatie omtrent het Registergoed, verschaft door de Verkopend Makelaar, ter inzage middels het Biedformulier.

 • Biedformulier 

Het online formulier waardoor een Kandidaat kan bieden op het Registergoed.

 • Biedlogboek 

Het online overzicht van de ingezonden biedingen voor een Registergoed.

 • Eerlijk Bieden  

Eerlijk Bieden b.v., hiernavolgend Eerlijk Bieden, is de software leverancier die het online biedformulier faciliteert.

 • Inschrijving 

Biedmethode waarbij Kandidaten in de gelegenheid worden gesteld om ‘blind’ een bod uit te brengen voorafgaand aan een vastgestelde Sluitingstijd.

 • Kandidaat 

De meerderjarige persoon, of rechtspersoon, die via het biedformulier biedt op het registergoed.

 • Koopovereenkomst 

De schriftelijke overeenkomst van de verkoop van een Registergoed tussen de Verkoper en Koper.

 • Media 

De verschillende platformen waardoor de Verkopend Makelaar het Biedformulier kan verspreiden onder kandidaten.

 • Registergoed

 De te verkopen onroerende zaak.

 • Sluitingstijd 

Het uiterste tijdstip waarvoor ingezonden biedingen nog online worden geaccepteerd in het verkoopsysteem.

 • Verkoper

Aanbieder van het Registergoed.

 • Verkopend Makelaar 

De makelaar in dienst van de verkoper die het biedproces organiseert. Aangesloten makelaars dienen lid te zijn van een Nederlandse makelaarsvereniging (Bijvoorbeeld: NVM, VBO of Vastgoedpro) of in het bezit te zijn van aantoonbare diploma’s voor de opleiding makelaar wonen. 

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst en dienstverlening door Eerlijk Bieden. Het afwijken van deze voorwaarden is enkel geldig indien dit schriftelijk is overeengekomen tussen beide partijen.
 2. Het staat Eerlijk Bieden vrij de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Inhoudelijke wijzigingen dienen 1 maand voor bekrachtiging bekend gemaakt te worden.

Artikel 3: Informatie omtrent het Registergoed

 1. De Verkopend Makelaar stelt de Aanbiedingsinformatie op binnen de software van Eerlijk Bieden en maakt deze beschikbaar op de gewenste Media.
 2. Tevens kunnen (mondeling) aan de Kandidaat of Aankopend Makelaar voorafgaand aan het sluiten van de Koopovereenkomst eventueel aanvullende informatie worden verschaft. 
 3. Eerlijk Bieden heeft geen invloed op de juistheid en volledigheid van de Aanbiedingsinformatie. Eerlijk Bieden is daarom niet aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie verstrekt via het Biedformulier.

Artikel 4: De wijze van bieden

 1. Op dit moment worden bij Eerlijk Bieden enkel biedingen geaccepteerd middels de gesloten biedmethode, ook wel een Inschrijving genoemd.
 2. Deze wijze van bieden en de Sluitingstijd dienen vooraf door de Verkopend Makelaar gecommuniceerd te worden aan de Kandidaten.
 3. Kandidaat heeft alvorens het uitbrengen van een bieding de mogelijkheid gekregen om het Registergoed te bezichtigen en te inspecteren. Indien de Kandidaat geen gebruik heeft gemaakt van deze mogelijkheid, komt dat voor zijn eigen rekening en/of risico. 
 4. Biedingen via Eerlijk Bieden kunnen enkel worden ingediend door middel van het aangekondigde Biedformulier.
 5. Kandidaat verklaart bij het uitbrengen van een bieding via het biedformulier alle gevraagde informatie op het Biedformulier volledig en juist te hebben ingevuld.
 6. Kandidaat gaat bij het uitbrengen van een bieding ermee akkoord dat de geanonimiseerde bieding getoond mag worden in het Biedlogboek.
 7. Kandidaten kunnen meerdere keren een Bieding uitbrengen.
 8. Na de sluitingstijd kunnen biedingen niet meer worden ingevoerd op het Biedformulier.
 9. De Sluitingstijd wordt weergegeven op het biedformulier. Het kan vanwege technische redenen voorkomen dat de tijd niet automatisch wijzigt. Eerlijk Bieden is niet aansprakelijk voor biedingen die om deze reden te laat verzonden zijn. Ter controle tonen wij altijd de correcte sluitingsdatum en tijd uitgeschreven op het Biedformulier.
 10. Alle ingezonden biedingen blijven afgeschermd binnen het systeem van Eerlijk Bieden tot het passeren van de Sluitingstijd. Na het passeren van de sluitingstijd worden de details gelijktijdig bekend gemaakt aan de Verkopend Makelaar en  de Verkoper.
 11. De persoonsgegevens van kandidaten worden automatisch geanonimiseerd. Eventueel kan de Verkopend Makelaar de contactgegevens inzien. De inzage van deze activiteit wordt gelogd door Eerlijk Bieden.

Artikel 5: Een Bieding

 1. Het Bedrag, ook wel de koopsom, wordt altijd uitgedrukt in hele euro’s en is exclusief de door Koper verschuldigde belastingen en overige kosten. 
 2. Alle bedragen worden in het formulier automatisch geformatteerd.
 3. Het geldbedrag ziet alleen op de Koopsom van het Registergoed. Belastingen, kosten, heffingen e.d.maken geen onderdeel uit van de gedane Bieding, maar zijn daar boven door Koper verschuldigd. Een eventueel voordeel op basis van artikel 13 Wet belastingen van rechtsverkeer (overdrachtsbelasting) komt ten goede aan Verkoper.
 4. De Kandidaat krijgt de mogelijkheid om in het Biedformulier (eventueel) toepasbare ontbindende voorwaarden kenbaar te maken.
 5. Kandidaat krijgt de mogelijkheid om middels een tekstveld een bericht achter te laten aan de Verkoper en Makelaar.
 6. Ingezonden Biedingen zijn niet meer van kracht vanaf het moment dat een object niet wordt gegund, of het verkoopproces door de Verkopend Makelaar/Verkoper wordt afgelast.

Artikel 6: Gunning, bekendmaking, afgelasting en vervolg

 1. Na het verstrijken van de Sluitingstijd zullen de Verkopend Makelaar en de Verkoper de ingezonden Biedingen beoordelen.
 2. De verkoper behoudt te allen tijde het recht van beraad en gunning. Dit houdt in dat de Verkoper niet verplicht is om het Registergoed te gunnen aan de kandidaat met het hoogste bod en/of beste voorwaarden. 
 3. De Verkoper en Verkopend Makelaar zullen de gunning zo snel mogelijk na de sluitingstijd bekend maken aan de kandidaten.
 4. Het staat de Verkoper en Verkopend Makelaar vrij om een verkoopproces, waarbij er nog niet is gegund, zonder opgaaf van redenen af te lassen of opnieuw te starten. Wanneer de Sluitingstijd tussentijds wordt gewijzigd dienen alle geïnteresseerden minimaal 24 uur van tevoren op de hoogte gebracht te worden, deze wijziging is enkel mogelijk door Eerlijk Bieden.
 5. Na bekendmaking van de gunning zal de Verkopend Makelaar het verkoopproces buiten het systeem van Eerlijk Bieden om, afronden. Eerlijk Bieden is daarom op geen enkele wijze aansprakelijk voor het vervolg van het verkoopproces na bekendmaking van de gunning.

Artikel 7: De algemene verantwoording

 1. Ten behoeve van algehele transparantie in het verkoopproces staat het de Verkopend Makelaar en/of de Verkoper vrij om, met inachtneming van de wettelijke 3 dagen bedenktijd en/of zwaarwegende voorbehouden, het Biedlogboek te versturen. 
 2. Enkel de kandidaten die hebben geboden op het Registergoed ontvangen het Biedlogboek per mail.
 3. Het Biedlogboek toont te allen tijde het winnende bod ook wel weergegeven als Koper.
 4. De persoonsgegevens en de opgegeven ontbindende voorwaarden van alle kandidaten worden automatisch geanonimiseerd weergegeven.

Artikel 8: Privacy

 1. Eerlijk Bieden respecteert jouw privacy. In onze Privacy Statement leggen we je uit welke persoonsgegevens wij verzamelen via ons Biedformulier en met welk doel.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. Eerlijk Bieden en de Verkopend Makelaar zijn niet aansprakelijk voor enige schade die Kandidaten, Kopers en Verkopers zullen lijden als gevolg van deelname aan het Biedproces of gebruik van de software. 
 2. Eerlijk Bieden en de Verkopend Makelaar zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van computerstoringen en storingen op het Biedformulier, of storingen bij CRM-partners, als gevolg waarvan een Kandidaat niet (of niet tijdig) in staat zou zijn een Bieding uit te brengen.
 3. Eerlijk Bieden en de Verkopend Makelaar zijn niet aansprakelijk voor enige schade die Kandidaten, Kopers en Verkopers lijden als gevolg van eventueel door de Website verspreide virussen en/of soortgelijke (onrechtmatige) bestanden en programma’s.
 4. Eerlijk Bieden is niet aansprakelijk voor enige schade door middel van onvolledigheid of onjuistheid van de Aanbiedingsinformatie.
 5. Eerlijk Bieden staat er niet voor in dat de Verkoper gerechtigd is het Registergoed te vervreemden, en/of dat het Registergoed niet is bezwaard beperkte rechten, overige beperkingen en beslagen. 
 6. De in deze Algemene Voorwaarden Eerlijk Bieden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid geldt niet indien de schade is voortkomt uit opzet of bewuste roekeloosheid van de Eerlijk Bieden en/of de Verkopend Makelaar.
 7. De aansprakelijkheid van de Eerlijk Bieden en/of de Verkopend Makelaar is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd door hun aansprakelijkheidsverzekering vermeerderd met het bedrag van het eigen risico. 
 8. Iedere aanspraak van een partij op enige schade vervalt na verloop van één jaar na afloop van het Verkoopproces, zijnde het moment van Gunning dan wel het moment dat het Biedproces wordt afgelast. 

Artikel 10: Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Een geschil over deze voorwaarden zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.